Zinc Sulphate

Zinc Sulphate

Zinc Sulphate

Zinc suphate for manufacturing light Nordic paint colours

Price
9,50 €
Availability
In stock

Size:

In stock

Zinksulfat

Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga ögonskador. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt. Undvik utsläpp till miljön.

VARNING

CAS 7446-19-7
EINECS: 231-793-3

Customers who bought this also bought…

Verona Yellow

From
5,00

Add to cart

Yellow Ochre JOLES

From
5,00

Availability varies by size

Add to cart

Red ochre pigment EXTRA

From
18,00

Availability varies by size

Add to cart

Yellow Ochre Lemon P.Y. 42

From
5,00

Availability varies by size

Add to cart
green - yellow - white - grey - black

Hangon Väri, Nordic paint

From
30,00

Availability varies by size

Add to cart

Chalk P.W.18

From
4,00

In stock

Add to cart
Colours: Italian red - Falured (=EXTRA)

Nordic Red Paint 10 l, Hangon Väri

From
34,50

Availability varies by size

Add to cart